ÁC KHẨU VÀ QUẢ BÁO


Ngày xưa, trong thành Xá Vệ, có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất,
đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La
Môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai hay con gái
nào không? Nhưng họ vô cùng thất vọng nghe thầy bói trả lời rằng suốt đời
họ sẽ không có con.
Sư Chất nghe thế không chịu tin, lại đi tìm một ông thầy tướng số khác,
cao tay ấn hơn, nhiều kinh nghiệm hơn và xin bốc quẻ. Lạ thay, vị thầy tướng
này vốn được mọi người tôn kính và khen ngợi là bói linh như thần, lại cũng
làm cho Sư Chất thất vọng. Sư Chất đi về mà lòng phiền muộn, bỗng sực nhớ
đến Bậc Giác Ngộ – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tự nghĩ:

 • “Đức Phật là giáo chủ của trời và người, là bậc Nhất thiết trí, không có gì
  là Ngài không biết, không có gì là Ngài không hiểu, tại sao ta lại không đến
  gặp Ngài xin chỉ giáo?”
  Nghĩ đến đây, ông bèn nhắm hướng Kỳ Viên tinh xá mà đi. Cung kính
  đảnh lễ đức Phật xong, ông chắp tay bạch:
 • Bạch đức Thế Tôn đại bi, xin Ngài thương xót chúng sinh ngu si mà chỉ
  giáo. Con có chút ưu tư, năm nay đã hơn 40 tuổi, mà chưa có đứa con trai nối
  dõi, đó là do nhân duyên gì, cúi xin đức Phật khai thị.
  Đức Phật trả lời:
 • Không lâu nữa ông sẽ có một đứa con trai, vừa có phúc lại vừa có đức,
  chỉ có điều là khi nó vừa lớn nó sẽ xin xuất gia.
  Nghe tin này, Sư Chất rất đỗi vui mừng, thành tâm đảnh lễ chân Phật, rồi
  thỉnh cầu:
 • Cầu xin Thế Tôn và chư tăng cho phép chúng con được cúng dường vào
  trưa mai, để chúng con được kết thêm thiện duyên và trồng chủng tử vào
  ruộng phước của Như Lai.
  Đức Phật nhận lời rồi, Sư Chất hoan hỉ quay về chuẩn bị đàn trai. Hôm sau
  ông dẫn đầu gia nhân, chân thành cúng dường những món ăn, thức uống
  ngon lành, đẹp mắt nhất. Đức Phật nhận cúng dường xong, thuyết một thời
  pháp, rồi Ngài dẫn đầu tăng chúng quay về tinh xá. Đi được nửa đường, đức
  Phật và tăng chúng ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông nghỉ ngơi. Bỗng từ
  trên cây, một con khỉ nhẩy xuống xin mượn bình bát của đức Phật. Nó ôm
  bình bát chạy đi thật xa rồi quay về, trong bình bát chứa đầy mật ngọt. Nó
  dùng hai tay kính cẩn dâng bình bát lên đức Phật, Ngài nhận lấy và chia cho
  chư tăng dùng để con khỉ được nhiều phúc đức. Con khỉ thấy thế mừng rỡ
  nhẩy nhót.
  Không lâu sau, nó đến ngày tận số, đầu thai làm người, sinh vào nhà của
  Sư Chất. Lúc nó sinh ra, trong nhà phàm có vật dụng gì có thể chứa đựng
  thức ăn, thì vật dụng ấy bỗng đầy ắp mật và đường. Vợ chồng Sư Chất thấy
  điều quái dị, bèn do nhân duyên này đặt tên con là Mật Thắng.
  Thời gian vùn vụt trôi mau như tên bắn, hơn mười năm trôi qua như trong
  nháy mắt, Mật Thắng nay đã lớn khôn. Chú bé chán ngán chuyện thế tục, xin
  phép cha mẹ cho mình được xuất gia, cha mẹ hết sức vui mừng mà trả lời:
 • Lúc con chưa ra đời, đức Phật đã biết sẽ có ngày hôm naỵ Bây giờ con
  muốn xuất gia, cha mẹ rất hoan hỉ. Không bao giờ cha mẹ ngăn cản con một
  cách vô lý.
  Được cha mẹ hoan hỉ cho phép rồi, Mật Thắng đến Kỳ Viên tinh xá xin
  xuất gia với đức Phật. Nhờ có tiền duyên, Mật Thắng chứng quả rất mau.
  Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa
  nóng vừa khát lạ thường, ai nấy đều ao ước có một cái gì uống. Tỳ kheo Mật
  Thắng bèn cầm bát tung lên trời rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về.
  Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng
  giải khát.
  Về tới tinh xá, một vị tỳ kheo đi tìm đức Phật xin thỉnh giáo:
 • Bạch đức Thế Tôn, trong quá khứ, tỳ kheo Mật Thắng đã tu được phúc
  đức gì mà bây giờ, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật?
  Đức Phật trả lời:
 • Các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến
  cúng dường Như Lai và chúng tăng không ? Nhờ bố thí với thiện tâm, chết
  rồi nó được sinh ra làm người và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật
  nên kiếp này nó có thể được mật bất cứ lúc nào và ở đâu.
  Đức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp:
 • Bạch Thế Tôn! Thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa
  xuống làm khỉ?
  Lúc ấy, xung quanh đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một
  lúc rồi đáp:
 • Thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xảy ra cách đây 500
  kiếp trước, thời Ca Diếp Như Lai còn tại thế. Lúc đó, có một vị tỳ kheo trẻ
  tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ
  tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con
  khỉ. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên sẽ bị đọa xuống làm khỉ.
  Nhưng sau đó, thầy ấy biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo
  mà mình đã chế nhạo. Nhờ thắng duyên ấy mà kiếp này mới được gặp Phật
  và được Phật độ, chứng quả A La Hán một cách mau chóng.
  Nghe đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác
  cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả
  đến một câu nói đùa cũng không dám nói.
  Bởi vì nhân quả không nhường bất cứ một người nào.
  Trích từ “Phật giáo cố sự đại toàn”