ĐẠO VÀ PHIỀN NÃO


Bất kỳ đối tượng gì hiện ra ở sáu căn, Đạo đều kiểm soát được.
Nếu Đạo mạnh thì có thể tiêu diệt được phiền não — Tham, Sân, Si.
Nếu Đạo yếu, phiền não sẽ nắm quyền kiểm soát và giết chết tâm chúng
ta. Vì không hiểu rõ chân tướng của lục trần nên khi lục trần xuất hiện, ta để
nó tự do tàn phá, hủy hoại chúng ta.
Đạo và phiền não hoạt động song hành. Người học giáo pháp phải luôn
luôn hài lòng với cả hai. Giống như trường hợp hai người đánh nhau. Khi
Đạo nắm quyền điều khiển thì Đạo sẽ giúp sức cho chánh niệm.
Nếu bạn duy trì được chánh niệm thì phiền não sẽ nhận phần thất bại khi
nó muốn tái chiến.
Nếu sự tinh tấn của bạn đi theo đường Đạo, nó sẽ tiếp tục diệt trừ phiền
não.
Nếu Đạo yếu, phiền não sẽ chiếm ưu thế, lúc ấy tham ái, si mê và lo âu sẽ
hiện khởi. Đau khổ chỉ phát sinh khi Giới, Định, Tuệ yếu.
Khi đau khổ phát sinh thì khả năng để tiêu diệt lo âu biến mất. Chỉ có
Giới, Định, Tuệ mới giúp cho Đạo hồi sinh. Khi Giới, Định, Tuệ khai triển,
Đạo sẽ bắt đầu khôi phục chức năng và liên tục hoạt động để hủy diệt
nguyên nhân phát sinh đau khổ trong mọi lúc và mọi nơi.
Cuộc chiến đấu này sẽ kéo dài cho đến lúc một bên chiến thắng và vấn đề
sẽ được ngã ngũ.
Như thế đấy! Vậy các bạn hãy kiên trì thực hành không ngừng nghỉ.
[…]
Trích “MẶT HỒ TĨNH LẶNG”, Thiền sư Ajahn Chah
Tỳ kheo Khánh-Hỷ chuyển dịch