PHẬT DẠY: TỔN THẤT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI


Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, dạy các Tỷ-kheo:
Này các Tỷ-kheo, có năm điều tổn thất này. Thế nào là năm?

 1. Tổn thất bà con
 2. Tổn thất tài sản
 3. Tổn thất vì bệnh tật
 4. Tổn thất giới
 5. Và tổn thất tri kiến.
  Này các Tỷ-kheo, không do nhân tổn thất bà con, không do nhân tổn
  thất tài sản, không do nhân tổn thất vì bệnh tật mà các loài hữu tình sau
  khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
  Này các Tỷ-kheo, chính do nhân tổn thất giới, tổn thất tri kiến mà các
  loài hữu tình sau khi mạng chung sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.
  Này các Tỷ-kheo, có năm tổn thất này.
  (Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Bệnh, phần Thành tựu [trích],)
  LỜI BÀN:
  Có thể nói, tổn thất và mất mát là thuộc tính cơ bản của đời sống. Những
  gì ta đang có hôm nay sẽ rời bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Nếu may mắn,
  những gì ta yêu thương luôn gắn bó thì một ngày nào đó chúng ta cũng phải
  lìa bỏ nó. Bởi chẳng ai có thể đem theo bất cứ vật gì khi nhắm mắt, xuôi tay;
  có chăng là nghiệp lực của chính mình.
  Mất mát dẫu không ai muốn nhưng đó là sự thật, vấn đề là xác định tổn
  thất cái gì trong cuộc đời là to lớn nhất. Tài sản chăng? Người ta thường an
  ủi nhau của đi thay người. Mất của thì có thể làm lại được. Những người
  thân mất đi là tổn thất lớn, vì người chết không bao giờ sống lại và chúng ta
  mất các điểm tựa quan trọng trong đời. Bệnh tật, hoạn nạn đã cướp đi một
  phần sức khỏe và thân thể cũng là tổn thất lớn. Tuy vậy, những tổn thất này
  dù lớn nhưng chỉ ảnh hưởng đến trong đời này.
  Theo tuệ giác của Thế Tôn, đánh mất nhân cách đạo đức (giới) và không
  nhận thức đúng đắn (tri kiến) là tổn thất lớn nhất. Chính sự suy thoái đạo
  đức và những quan niệm sống lệch lạc, tà kiến là nguyên nhân chủ yếu dẫn
  đến sa đọa, tạo ra khổ đau cho mình và người trong hiện tại và cả tương lai.
  Ngày nay xã hội đang báo động về băng hoại đạo đức, tha hóa nhân cách
  dẫn đến sự gia tăng tham nhũng, hủ hóa, suy đồi và các tệ nạn xã hội…
  Những biểu hiện tiêu cực này luôn đi kèm với nhận thức không đúng đắn,
  quan niệm sống lầm lạc như thực dụng, hưởng thụ, tuyệt đối hóa sức mạnh
  của đồng tiền, bất chấp nhân quả, tội phước v.v… Chính các hành vi xấu ác
  phát xuất từ quan điểm sai lầm là tác nhân của đọa lạc vào ác thú, cõi dữ và
  địa ngục.
  Do vậy, người con Phật nhận thức sâu sắc lời Phật dạy, luôn thiết lập và
  duy trì nền tảng đạo đức bằng cách giữ gìn năm giới cấm. Quan trọng hơn,
  kiện toàn nhận thức và quan điểm sống theo chánh kiến: thấy biết đúng chân
  lý, tin sâu nhân quả tội phước, làm lành tránh dữ, tương thân tương ái, chia
  sẻ khổ đau mất mát với mọi người…
  QUẢNG TÁNH