TU MÓT LẠI NHIỀU HƠN TU THỜI KHÓA

Mót thời gian để tu đừng bỏ qua, gặp việc thì làm việc, rảnh việc thì nhiếp
tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Chúng ta ở thời Mạt này lăn lóc ở trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc,
đông người.
Cho nên, tôi thường nhắc nhở sự tu hành của mình giống như là tu mót.
Được một phút thì tốt một phút,
Được một giờ thì tốt một giờ,
Thế nên đừng bỏ qua việc tu mót.
Ví như những người ở quê ngày xưa đi mót lúa, tuy chỉ mót lúa nhưng
vẫn nuôi thân được, nuôi gia đình được, đủ lúa đủ gạo để ăn.
Mình đây cũng vậy, nếu cố gắng mót thì cũng được đầy đủ nơi đạo pháp,
nuôi lớn Pháp thân huệ mạng của chính mình.
Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại, giờ tu mót lại nhiều
hơn thời khóa tu hành.
“Vì thế nếu bỏ qua thì bỏ phí rất nhiều thời gian”.
Ai cũng có công việc hết, nhưng rồi cũng có xen kẽ, lúc tâm trí mình được
rảnh rang thì gắng giữ ba điều:
“Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”.
Được vậy, phóng dật bớt dần lại, tương ưng với phần tinh tấn. Nếu trọn
đời mình sống trong chánh Pháp của Đức Phật thì đường đạo mỗi ngày sẽ
mỗi tăng tiến lên.
Đại lão Hoà thượng Thích Trí Tịnh