BỐ THÍ ĐỂ TRANG NGHIÊM TÂM

Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. Bấy giờ có nhiều cư sĩ
ở Campà cùng Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:
Có thể, bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được
quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây có hạng
người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn.
Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy,
không được quả lớn, không được lợi ích lớn và do nhân gì, do duyên gì có
hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn?
Ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm
trói buộc (về kết quả), bố thí với ý nghĩ “tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời
sau”. Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung được cộng trú với
chư Thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương. Khi nghiệp lực được đoạn tận, thần
lực, danh tiếng và uy quyền đoạn tận thì trở lui trạng thái này.
Nhưng ở đây, này Sàriputta, có người bố thí với tâm không mong cầu,
bố thí với tâm không trói buộc, bố thí không với ý nghĩ “ta sẽ hưởng thọ
cái này ở đời sau”, chỉ bố thí với ý nghĩ “lành thay sự bố thí”. Vị ấy bố thí
để trang nghiêm tâm. Do bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung,
được sanh cộng trú với chư Thiên ở cõi trời Phạm Chúng. Khi nghiệp lực
đoạn tận, thần lực, danh tiếng và uy quyền đoạn tận, vị ấy trở thành vị Bất
lai, không trở lui trạng thái này.
(Tăng Chi Bộ III, chương 7, phẩm Tế Đàn, phần Bố Thí)
LỜI BÀN:
Bố thí là một pháp tu quan trọng, phổ biến, dễ thực hành đối với hàng
Phật tử nhằm cải thiện và tăng thượng phước báo cho tự thân. Bố thí có
nhiều chủng loại, pháp thức, mục đích và tâm nguyện khác nhau. Do vậy,
cùng tu tập về bố thí nhưng tùy mục đích và tâm nguyện của mỗi người mà
có kết quả, phước báo sai biệt.
Điều mà ai cũng biết là bố thí sẽ mang lại phước báo tốt lành trong hiện
tại và mai sau. Tuy nhiên, ngoài việc mong cầu phước báo, bố thí còn là một
hình thức của tu tập về xả, nhằm đoạn tận chấp thủ và đạt đến ly tham. Do
vậy, hành giả tu tập bố thí phải nỗ lực để vươn tới đỉnh cao Bố thí Ba la mật.
Bố thí Ba la mật là một hình thức bố thí siêu việt chủ thể và đối tượng. Ở
đây, hoàn toàn vắng mặt tác ý phân biệt về người cho, người được cho và
cái đem cho đồng thời siêu việt cả kết quả, nhờ đó công đức trở thành vô
lượng.
Theo tuệ giác Thế Tôn, nếu bố thí với hữu tâm, có điều kiện thì gặt được
phước báo hữu hạn. Đó là phước báo đầy đủ, sung mãn của cõi trời Tứ Thiên
Vương, thuộc Dục giới. Nhưng nếu bố thí vô tâm, không điều kiện, chỉ “lành
thay, sự bố thí”, bố thí để trang nghiêm tâm thì được sanh vào Phạm Chúng
thiên, thuộc Sắc giới. Và điều đáng lưu tâm ở đây là khi hết phước báo ở cõi
trời thì người bố thí hữu tâm sanh lại cõi người, trong khi đó người bố thí
vô tâm sẽ chứng đắc Đệ tam Thánh quả A na hàm, trở thành vị Bất lai, không
còn đọa lạc.
Vì thế, tu tập bố thí muốn đạt được lợi ích lớn và kết quả lớn thì tâm phải
rộng lớn, không mong cầu, không trói buộc, bố thí để trang nghiêm tâm; bố
thí như vậy mới đạt được công đức, phước báo vô lượng.
QUẢNG TÁNH

Advertisement